6.2 שיטת השווי הנכסי

שיטה זו מבוססת על שווי הנכסים נטו ( נכסים בניכוי התחייבויות , ( כפי שהם משתקפים במאזני החברה . לעיתים קרובות , השווי המאזני ( ההיסטורי ) של הנכסים וההתחייבויות נמוך באופן מהותי משוויים הכלכלי , 3 ולכן שיטה זו מהווה מעין "חסם תחתון" לשווי החברה . יש לציין כי מאחר ושיטה זו מבוססת בראש ובראשונה על מאזני החברה המוערכת , היא מתאימה בעיקר לחברות שעיקר נכסיהן הם נכסים מוחשיים ( למשל , בנקים או חברות נדל . ( ן" החיסרון הבולט של שיטה זו הנו התעלמות מוחלטת מפוטנציאל הרווחים העתידיים של החברה המוערכת , וכן מנכסים בלתי מוחשיים הקיימים בה , אך אינם באים לידי ביטוי במאזניה ( כגון / מוניטין , ידע , פטנטים , הון אנושי , וכר . (  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ