6.1 שיטת היוון תזרימי המזומנים (DCF - Discounted Cash Flows)

שיטת היוון תזרימי המזומנים מבוססת על הערכת יכולתה של החברה להפיק מזומנים בעתיד . בהתאם 1 לשיטה זו , מוערך תחילה שווייה התפעולי של החברה , באמצעות היוון תזרימי המזומנים התפעוליים 2 הצפויים ממנה . לשווי זה יש להוסיף את שווי השוק של הנכסים הלא תפעוליים ( למשל , מזומנים , השקעה בניירות ערך סחירים , רכוש קבוע שאינו משמש את החברה בפעילותה השוטפת , וכר ) ולהוריד את שווי השוק של ההתחייבויות הלא תפעוליות ( למשל , הלוואות , התחייבות לסיום יחסי עובד מעביד , רפו . ( ' השווי המתקבל בסוף התהליך הנו שווי המניות של החברה . נגדיר . - CF תזרים מזומנים תפעולי צפוי של החברה בשנה 1 / i - A שווי הנכסים הלא תפעוליים של החברה ; - D שווי ההתחייבויות הלא תפעוליות של החברה ; - r מחיר ההון המותאם לסיכון של תזרימי המזומנים התפעוליים הצפויים מהחברה 1 - n מספר המניות של החברה . שווייה התפעולי של החברה לפי שיטת היוון תזרימי המזומנים יחושב באופן הבא י CF ( 1 ) v = Y , -W שווי מניות החברה יהיה לכן "  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ