5.5 התאמת שיעור הניכיון (RADR - Risk Adjustment Discount Rate)

בפרקים הקודמים ראינו כי שוויו של כל נכס פיננסי נקבע לפי הערך הנוכחי של כל תזרימי המזומנים הצפויים ממנו . השאלה בה נתעניין כעת הנה מהו מחיר ההון בו יש להשתמש על מנת לחשב ערך נוכחי זה , כלומר מהו שיעור התשואה הנדרש מהנכס , לפיו יהוונו גם תזרימי מזומנים הצפויים ממנו . כיצד ייקבע מחיר ההון בו יש לחיין תזרימי מזומנים הצפויים מנכס או מפרויקט העומד בפגי החברה ! ככלל , כאשר בפני חברה עומד נכס או פרויקט להשקעה , יש להוון את תוחלת התקבולים הצפויים ממנו באמצעות "מחיר ההון המתואם" שלו . השימוש במחיר הון מתואם נקרא גס "התאמת שיעור הניכיון" של הנכס המתומחר , והוא מחושב rw משוואת ה- , SML כדלקמן : ( 21 ) RADRp = rf + f ip [ E ( R m ) -rf ] ממשוואה ( 21 ) עולה כי מחיר ההון המתואם שווה לשיעור הריבית חסרת הסיכון ועוד פרמיית הסיכון של השוק מוכפלת במקדם הסיכון השיטתי של הנכס או הפרויקט המתומחר . במילים אחרות , מחיר ההון בו יש להוון את תזרימי מזומנים הצפויים ייקבע לפי מקדם הסיכון השיטתי של הנכס או הפרויקט . מהן ההשלכות של התאמת שיעור הניכיון לגבי מחיר ההון של חברה ! 21 . מחיר ההון של חברה משקף את התשואה המ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ