4.1 חזרה על מושגי יסוד

2 לצורך הדיון , נניח כי בפני כל משקיע עומדים נכסים רבים להשקעה , המניבים תשואה כלשהי תחת כל מצבי הטבע הקיימים . נגדיר ? . - P הסתברות למצב טבע ? , k k - R תשואת נכס / במצב טבע - , k ik - n מספר מצבי הטבע הקיימים . בהינתן כל הפרמטרים שלעיל , ניתן לחשב את תוחלת התשואה ואת סטיית התקן של כל נכס , וכן את השונות המשותפת ומקדם המתאם בין התשואה של כל זוג נכסים . סטיית התקן מהווה מדד לפיזור התזרים סביב התוחלת שלו . ככל שפיזור זה גבוה יותר , כך תזרים המזומנים ייחשב תנודתי יותר , ולכן מסוכן יותר . 2 במהלך הדיון , נתייחס לתשואה שמניב הנכס בכל מצב טבע ולא לתקבולים שהוא מניב ( מדידת התשואה מאפשרת השוואה בין נכסים שונים , מאחר והיא מנרמלת את התקבולים הצפויים לגובה ההשקעה בנכס . ( תוחלת התשואה { Expected Return ) של נכס נתונה ע"י ממוצע משוקלל של תשואות הנכס בכל מצבי הטבע הקיימים , כדלקמן ;  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ