שאלות נוספות

שאלה 1 להלן תזרימי המזומנים הצפויים משני פרויקטים המוציאים זה את זה : נתונים נוספים : תזרימי המזומנים מתקבלים בסוף כל שנה . מחיר ההון הרלוונטי לכל אחד מהפרויקטים הנו . 80 / 0 נדרש ? . א . חשב את הערך הנוכחי הנקי ואת שיעור התשואה הפנימי של כל אחד מהפרויקטים . ב . איזה פרויקט עדיף לפי כל אחד מהקריטריונים ? כיצד תסביר את הבדלי הדירוג ביניהם ? ג . מהו הקריטריון הנכון לפיו יש לקבוע באיזה פרויקט להשקיע ? נמק . שאלה 2 להלן תזרימי המזומנים הצפויים משני פרויקטים המוציאים זה את זה 1 נדרש : עבור איזה טווח של מחירי הון יש להשקיע בפרויקט ? 5 שאלה 3 לחברה מוצע פרויקט הדורש השקעה בגובה 500 אלפי ש"ח מדי שנה במשך 4 השנים הקרובות . שנה לאחר תום ההשקעה האחרונה צפוי הפרויקט להניב תזרים שנתי בסך 420 אלפי ש"ח במשך 10 שנים . הנח כי מחיר ההון של החברה הנו . 12 ° / 0 נדרש :  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ