שאלות נוספות

שאלה ! חברה הנפיקה איגרת חוב בעלת ח"ש 100 ערך נקוב , נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור של 10 % המשולמת בסוף כל שנה . הערך הנקוב של האיגרת נפדה בתשלום אחד בעוד 3 שנים . נדרש : מהו מחיר איגרת החוב אם ידוע כי שיעור התשואה הנדרש בגינה ע"י משקיעים הנו ? 8 ° / 0 שאלה 2 איגרת חוב בעלת ערך נקוב של ח"ש 100 נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור של 5 ° / 0 המשולמת כל חצי שנה . הערך הנקוב של האיגרת נפדה בתשלום אחד בעוד 10 שנים , ושיעור הריבית השנתית שדורשים משקיעים על איגרות חוב בעלות סיכון דומה הנו . 9 ° / 0 נדרש : חשב את מחירה של איגרת החוב . שאלה 3 ביום 1 . 1 . 2006 הנפיקה חברת "מאיה" איגרת חוב בעלת ערך נקוב של ח"ש 1 , 000 . איגרת החוב נושאת ריבית שנתית בשיעור של 10 ° / 0 המשולמת בסוף כל שנה ( תשלום הריבית הראשון ייעשה ביום , ( 1 . 1 . 2007 ואורך חייה הנו 10 שנים . ידוע כי ביום ההנפקה שיעור הריבית המקובל בשוק על איגרות חוב דומות עמד על 14 % לשנה . לאחר שנתיים ירד שיעור זה ל- . 8 ° / 0 נדרש : א . ענה ללא חישוב , האם איגרת החוב הונפקה בפרמיה או בניכיון ? ב . מהו הסכום שגייסה חברת "מאיה" ביום ? 1 . 1 . 2006...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ