2.2 קביעת המחיר של איגרת חוב

2 . 2 . 1 מחיר ביום ההנפקה כלל יסוד בעת חישוב שווי כלכלי הנו , שמחיר כל נכס פיננסי נקבע לפי הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים ממנו , כאשר ההיוון נעשה באמצעות שיעור הריבית הכלכלית הרלוונטית לאותו תזרים . לפיכך , מחירה של איגרת החוב ביום ההנפקה יהיה שווה לערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים ממנה ( קופונים וערך נקוב , ( מהוונים בשיעור הריבית הרלוונטית לאיגרת החוב . כעת , נגדיר מספר פרמטרים הקשורים לאיגרת החוב - FV ערך נקוב { Face Value ) של איגרת החוב - הסכום הכולל של כל איגרות החוב שהנפיקה החברה . - / שיעור הריבית של איגרת החוב - ( Coupon Rate ) שיעור הריבית השנתית שנושאת איגרת החוב . - C קופון - ( Coupon ) סכום הריבית שמשלמת איגרת החוב למשקיע . - / מרווח הזמן - ( Time Period ) פרק הזמן ( במונחים שנתיים ) שקיים בין כל זוג קופונים . - n זמן לפדיון - ( Term to Maturity ) מספר התקופות בהן נפדית איגרת החוב ( אורך חיי האיגרת . ( - T שיעור הריבית השנתית הנהוג כשוק על איגרות חוב דומות - ( Market Interest Rate ) שיעור ריבית זה נקבע ע"י השוק , והוא משקף את העלות הכלכלית של הנפקת איגרת החוב...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ