תוכן העניינים

עמוד . 1 חישובי ערך בתנאי ודאות 1 1 . 1 מבוא 1 1 . 2 מושגי יסוד 4 1 . 3 חישובי ערך בסיסיים 1 . 4 לוח סילוקין של הלוואה לזמן ארוך 23 1 . 5 חישובי ריבית אפקטיבית 34 1 . 6 ערך נוכחי נקי ושיעור תשואה פנימי 40 1 . 7 עסקאות הצמודות למדד ולמטבע החוץ 41 שאלות חזרה 59 שאלות נוספות 83 . 2 הערכת איגרות חוב 101 . 2 . 1 איגרת חוב מהיי 101 2 . 2 קביעת המחיר של איגרת חוב 102 2 . 3 לוח סילוקין של איגרת חוב 113 2 . 4 איגרות חוב צמודות 118 2 . 5 מבנה עיתי של שערי ריבית 122 2 . 6 משך חיים ממוצע ( מח'ימ ) של איגרת חוב 125 שאלות חזרה 127 שאלות נוספות 147 . 3 הערכת פרויקטים וקריטריונים לקבלת החלטות השקעה 153 3 . 1 הערכת פרויקטים 153 3 . 2 קריטריונים לקבלת החלטות השקעה 174 3 . 3 פרויקטים מתחדשים 182 3 . 4 סיכום 192 שאלות חזרה 193 שאלות נוספות 219 עמיד A השקעות בתנאי אי ודאות 235 4 . 1 חזרה על מושגי יסוד 235 4 . 2 העדפות סיכון של משקיעים 239 4 . 3 מודל תוחלת-שונות , לקביעת כדאיות השקעה בנכסים מסוכנים 241 4 . 4 תיק השקעות המורכב משני נכסים 242  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ