* עשרה מהם היו סכסוכים שבטיים באפריקה. מקור: ‭.New York Times. Feb. 7, 1993, pp. 1, 14‬ טבלה ‭10.2‬ סכסוכים אתניים, 1993