מקור: ‭.Nations, 1994) Age Distributionof the World Populations, The 1994 Revision (New York: United Department for Economic and Social Information and Policy Analysis, Sex and (New York: United Nations, 1995); United Nations, Population Division, Information and Policy Analysis. World Population Prospects, The 1994 Revision United Nations. Population Division, Depart me 111 for Economic and Social‬ תרשים ‭5.3‬ שיא שיעור הצעירים באוכלוסייה בעולם המוסלמי על פי אזורים