עשורים שבהם הגיע לשיאו שיעורם של בני ‭24-15‬ מתוך כלל האוכלוסייה (כמעט תמיד שיעורם בשיאו גדול מ־20 אחוזים) או עשורים שבהם צפוי שיגיע לשיאו.במקצת הארצות השיעור הזה מגיע לשיא פעמיים. מקור: ראה תרשים ‭.5.2‬ טבלה ‭5.1‬ שיא שיעור הצעירים באוכלוסייה בארצות מוסלמיות