* ההערכה לגבי הציביליזציה האורתודוקסית לשנת 1992 כוללת את ברית־המועצות לשעבר ואת יוגוסלביה לשעבר. ‭**‬ העמודה "אחרות" כוללת ציביליזציות אחרות וסטיות קטנות בשל עיגול המספרים. מקורות‭-.‬ האחוזים בשנים 950ו, 970ו ו־980ו חושבו מנתונים בדולרים קבועים,מתוך‭Dnirwn .D.C.: Bureau of Public Affairs. U.S. Dept. of State. 1981). pp. 30-45 Herbert Block. The Planelury Product in 19X0: A Creative Pause'.' (Washington.-.‬ לשנת 1992 מחושבים על פי הערכות השוויון בכוח הקנייה של הבנק העולמי, טבלה 30 ב־‭.World Deve