מקור: ‭.University Press, 1982) of churches and religions in the modern worldA. D. 1900-2000 (Oxford: Oxford David B. Barrett, ed.. World Christian Encyclopaedia: A comparative study‬ טבלה ‭3.3‬ שיעורה של אוכלוסיית העולם הדבקה במסורות הדתיות העיקריות (באחוזים)