נספח 4 הרכיב המודרני באוצר המילים

בנספח זה רוכזו כל המילים הנקרות בקורפוס המחקר שאחד או יותר מיסודותיהן ( שורש , תצורה או משמעות ) מקורו בתקופה המודרנית על פי הסיווג במילון אבן שושן . רשימה א מונה את חידושי התצורה , ורשימה ב מונה את חידושי המשמעות . הנספח מכיל רק את המילים המתועדות במילונים . מילים מחודשות שאינן מתועדות במילונים נסקרו בגוף החיבור ( עמ' . ( 233-232 מלבד הנתונים ממילון אבן שושן הובאו נתונים גם ממילוניהם של בן יהודה וגור , הקרובים יותר בזמן חיבורם אל זמנו של קורפוס המחקר . חידושי התצורה ( רשימה א ) נבדקו גם במאגר המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית ובמאגר חידושי הלשון של מכון מזי"א של האקדמיה ללשון העברית . צוין תיעודה המוקדם ביותר של המילה במאגר המילון ההיסטורי נכון למועד הבדיקה ( פברואר . ( 2001 מאגר המידע של מכון מזי"א אפשר לעתים להביא תיעוד מוקדם יותר של המילים או ייחוס משוער למחדשיהן , אך יש להדגיש כי חוץ ממקרים ספורים ייחוס המילים למחדשיהן אינו ודאי . המילים שנמצא להן תיעוד מוקדם במאגרים אלו נבדקו גם במאגר השו"ת ובתקליטור התורני . נמצא שמקצתן מתועדות בחיבורים הקודמים לתקופה המודרנית , אך לא עמדו...  אל הספר
מוסד ביאליק