נספח 3 רשימת הטקסטים על פי שמות מחברי התמלילים

אביחנן , ה' 264 אברונין , א' 212 אדמון , י' 102 אוקסנברג , י' 374 אורלנד , י' , 142 , 109 , 82 , 47 , 39 , 29 , 361 , 321 , 320 , 310 , 260 409 , 404 , 401 , 380 , 363 אחאי , י' 208 אידלסון , 115 צ"א אימבר , 238 , 154 ה"נ אליעז , ר' 371 אלעד , פ' 285 , 205 אלתרמן , י' 346 , 221 , 56 אלתרמן , נ' , 84 , 79 , 66 , 59 , 57 , 51 , 15 , 236 , 228 , 164 , 149 , 87 306 , 258 , 251 , 244 אמיתי , מ' 301 אריאלי , מ' 226 אשבל , מ' 144 אשמן , א' , 177 , 139 , 129 , 95 , 55 , 24 330 , 326 , 325 , 234 , 225 בונים , ש' 406 ביאליק , , 134 , 90 , 88 , 78 , 53 , 2 , 1 נ"ח , 245 , 237 , 218 , 207 , 153 , 304 , 288 , 279 , 271 , 250 , 433 , 410 , 396 , 390 , 355 444 בן אמתי , ל' 416 , 28 179 i ££ , id £ , בן יוסף , צ' 219 בס , ש' , 239 , 235 , 166 , 92 , 63 , 46 , 377 , 358 , 347 , 329 , 319 448 , 441 , 426 , 405 , 378 בסוק , מ' 425 ברגר , מ' 354 ברגשטיין , פ' 442 ברוידס , א' 356 , 267 , 230 , 165 , 4 ברונטמן , נ' 257 ברכה , י' 58  אל הספר
מוסד ביאליק