ההיבט הדקדוקי

אוצר המילים של הזמר נחלק מן הבחינה הדקדוקית לשתי קבוצות עיקריות : 70 ראו בעניין זה גם מירון , 238 ? 1992 הדן בשירי מלחמת העצמאות . 71 על מעמדה של המילה בטקסט 159 ראו עמ' . 90-89 72 ראו בן אמוץ ובן יהודה תשל"ב : . 198 73 בטקסטים אחרים משמשת המילה במשמעותה היסודית : רקפת רקפת ציפור מצפצפת , ( 300 ) ציפור בה מצפצפת / דבורה דבש אוספת , ( 99 ) יאור מזרח כנפי רננים / יצפצפו וירננו . ( 309 ) p ! DK p 74 ובן יהודה תשל"ב : . 69 75 ראו עמ' 237 להלן . המילים המשתייכות לקטגוריות התצורה העיקריות בלשון , שהן רובו המכריע של אוצר המילים בשפה בכלל ובזמר בפרט , והמילים המשתייכות לקטגוריות תצורה שוליות , שאינן מצייתות ציות מלא לכללים המורפו פונמיים השולטים במערכת הלשונית בכללותה . קטגוריות מעין אלו , שאליהן משתייכים בזמר המילים השאולות , השמות הפרטיים וצירופי הגיים שמייצגים קולות וצלילים , הן אחוז קטן מכלל אוצר המילים בשפה . שלא כמילים מקטגוריות התצורה הסדירות , אין הן נכללות בהכרח במילונים , וכל מילונאי נוהג בהן אחרת . מילים מקטגוריות התצורה השוליות נפוצות בשפה פחות מן המילים המשתייכות לקטגוריות התצור...  אל הספר
מוסד ביאליק