2. הרכיב המקראי

מן הבחינה הצורנית חלקם של הפריטים המילוניים שמקורם במקרא מגיע ל 76 % בקירוב מכלל הערכים ( מילות התבנית ) ול 90 % בקירוב מכלל התיבות ( מילות התמנית ) בקורפוס הטקסטים שעליו מבוסס חיבור זה . תפוצתו של הרכיב המקראי גבוהה ביחס לקורפוסים אחרים , אך כשהיא לעצמה אין בה בהכרח כדי לייחד במובהק את שימוש הלשון בזמר . אוצר המילים המקראי הוא הבסיס לאוצר המילים העברי בכללותו , ובכל רבדיה ההיסטוריים של השפה מילא הרכיב המקראי תפקיד מרכזי בגרעין אוצר המילים , ובייחוד בקרב המילים השכיחות והשימושיות ביותר בלשון . בכל טקסט עברי צפויה אפוא תפוצה גבוהה של מילים המתועדות לראשונה במקרא . הוכחה מובהקת יותר למעמדו של היסוד המקראי כרכיב דומיננטי כאוצר המילים של הזמר מצויה במישור המשמעות . אחד התהליכים הנחשבים למאפיינים את תולדות העברית בכלל ואת התגבשות העברית החדשה בפרט היה הקניית משמעויות חדשות למילים מרבדיה הקודמים של הלשון . מילים שמקורן ברבדים הקלסיים של העברית משמשות פעמים רבות בטקסטים מודרניים במשמעויותיהן החדשות , ועל כן תרומתם של רובדי הלשון ההיסטוריים למישור המשמעות קטנה בדרך כלל מתרומתן למישור התצורה ...  אל הספר
מוסד ביאליק