טבלה 15 התפלגות מקורות אוצר המילים על פי תקופות הלשון (בזמר ובקורפוסים עבריים אחרים)