סיכום

בקטגוריות שבהן התפתח בעברית החדשה בידול בין הלשון הכתובה למדוברת שולטים בזמר בתחום מילות התפקיד שימושי לשון טיפוסיים לרובד הלשון הכתובה . גילוייה הבולטים של מגמה זו הם בתחום הסמיכות ובכינו" הקניין והמושא . בקטגוריות אלו יש בזמר העדפה ברורה של המבנים החבורים , שתפוצתם בלשון המדוברת מוגבלת מאוד לעומת תפוצתם 45 בלשון הכתובה . המבנים הללו הם מן הקטגוריות השכיחות ביותר בלשון , ועל כן תרומתם לאפיונה של לשון הזמר מכרעת . מגמה דומה מתגלה בזמר גם בקטגוריות אחרות , שתפוצתן נמוכה יותר . הגיוון 143 טקסט זה מבוסס על סדרה של שאלות , ובכולן משמשת למה . 144 השוו את תפוצת מילות השאלה למקום ולסיבה בשתי הקטגוריות . 145 ראו עמ' . 175-174 , 169-167 במיליות ובאמצעי השעבוד , העדפת כי על פני ש בפתיחתן של פסוקיות תוכן או העדפת אנו על פני אנחנו בתחום הכינויים הפרודים ועוד הם מקווי הלשון המשייכים במובהק את שימוש הלשון בזמר לרובד הלשון הכתובה . כמו בתחומי הלשון שנידונו בפרקים הקודמים , גם בתחום מילות התפקיד מתגלה בדרך כלל העדפה של המבנה הגבוה מן הבחינה הסגנונית מבין הצורות החלופיות הקיימות בלשון . מגמה זו מתבטאת...  אל הספר
מוסד ביאליק