פרק ו מילות התפקיד

מילות התפקיד הן מתחומי הלשון שבהם אפשר לבדוק בדיקה מקיפה את דפוסי הבחירה בין אמצעים לשוניים חלופיים בקורפוס לשוני נתון . לעומת מילות התוכן , שהן קבוצה פתוחה ודינמית , מילות התפקיד הן בעיקרון קבוצה סגורה . גבולותיה המוגדרים ותפקידיהם הקבועים של הפריטים הכלולים בה בכל מצב לשון מאפשרים לקבוע בדרך כלל אם יש במערכת הלשונית חלופה לשימוש לשון מסוים ומהי חלופה זו . בקורפוס הטקסטים הנבחן בחיבור זה אפשרות זו מוגבלת בשל העדר 2 תיאורים שיטתיים של המערכת הלשונית שעל רקעה נוצר . עם זאת , מילות התפקיד זכו לתשומת לב רבה למדיי בחיבורי תיקוני הלשון של המחצית הראשונה של המאה העשרים , ומרבית שימושי הלשון שנרשמו בזמר נזכרים בהם . עדותם של מתקני הלשון מאפשרת על פי רוב להעריך , ולו הערכה חלקית , מה היה מעמדם במערכת הלשונית שהזמר נוצר בה . הדיון לא יקיף את כל מילות התפקיד שבקורפוס המחקר , אלא יתמקד באותן הקטגוריות שבהן יכלו מחברי הזמר לבחור בין דרכי הבעה שונות . בכל קטגוריה יוצג מבחר האמצעים הלשוניים אשר נרשמו בטקסטים , ויידונו היבטים מורפולוגיים , לקסיקליים , תחביריים וסגנוניים שנוגעים לשימושם . בעיקר תיוחד ...  אל הספר
מוסד ביאליק