* כולל צורות השלילה אל תקטול. ‭**‬ כולל היקרויות בודדות של נתפעל. טבלה ‭:2‬ התפלגות הזמנים, הגופים והבניינים בקורפוס המחקר (באחוזים)