מאפיינים סטטיסטיים של שימוש הפעלים בזמר

היקרותם של דרכי תצורה ייחודיות ושל שימושי לשון מסומנים אחרים בקורפוס לשוני תורמת במובהק לסגנונו , אך הם אינם הגורם היחיד המעצב את לשונו . ההבדלים בין גילוייה של השפה עשויים לנבוע גם מהיקף תפוצתם של קווי הלשון הנייטרליים , הסטנדרטיים , המשותפים להם , ויחסי התפוצה בין קווי הלשון שאין בהם ייחוד במישור המורפולוגי , התחבירי או המילוני עשויים להשפיע על סגנונו 123 של הקורפוס הנחקר לא פחות מהיקרותן של דרכי תצורה או שימוש ייחודיות . " ההבדלים בין רובד לרובד או בין משלב למשלב אינם הבדלים של הן ולאו [ ... ] אלא הבדלים של מידה , " אומר רוזן . "הרבדים מתאפיינים על ידי היחס הסטטיסטי ( שבטקסט ) בין תופעה מסוימת לבין היפוכה , או בכובד המשקל 122 דוגמאות לצורות יקטול המביעות את ההווה מובאות גם בעמ' , 199 בדיון בדרכי שלילת הבינוני . 123 ק ריסטל ודייוי . 21 : 1969 הסטטיסטי שבהופעת תופעה פורמלית מסוימת מקרב אוסף אמצעי ביטוי העשויים לשמש אותה המטרה . " על כן משמש הניתוח הסטטיסטי פעמים רבות בחקר הסגנון . בטבלה 2 מוצגות תוצאות בדיקת ההתפלגות של צורות הפועל בקורפוס המחקר על פי ומן , גוף ובניין . החישוב מציג את...  אל הספר
מוסד ביאליק