7. סיכום דפוסי השימוש בצורות חלופיות מן המערכת הסינכרונית

מחברי הזמר לא הרבו לנצל את אפשרויות הבחירה שהעמידה לרשותם המערכת הלשונית בת זמנם . לעומת השימוש הנרחב במגוון האפשרויות שפתחה לפניהם לשון המקרא , דרכי תצורה מתחרות שהתקיימו זו בצד זו במערכת הלשונית הסינכרונית כמעט ולא באות לידי ביטוי בטקסטים שחיברו . יש ששולטת בהם אחת מן האפשרויות הקיימות בלשון ( כגון בסוגיית צורות הנוכחות והנסתרות בעתיד ובציווי , ראו עמ' 134-133 לעיל . ( ויש שהקטגוריה כולה נדירה ( כגון בסוגיית צורת הנוכחים בזמן עבר , ראו עמ' 138 לעיל . ( כתוצאה מכך אין בזמר ייצוג למכלול דרכי התצורה שנהגו במערכת הלשונית שעל רקעה נוצר , וצורות 108 לסקירת כל הדוגמאות לשימוש לשון זה בקורפוס המחקר ראו עמ' . 192 109 כל הדוגמאות לשימוש זה מובאות בעמ' . 193 110 כל הדוגמאות לשימוש זה מובאות בעמ' . 192 111 ההקשרים שהן נקרות בהם מובאים בדיון על השעבוד , עמ' 193-192 להלן . הפועל המתממשות בו מצומצמות למבחר חלקי של קטגוריות . מבחר זה נוצר באמצעות דפוסי בחירה אחידים וקבועים , שהקנו עדיפות לצורות שרמת הסגנון שלהן גבוהה מזו של חלופותיהן . בקטגוריות שבהן אחת החלופות מזוהה עם לשון הדיבור או נחשבת לתת תק...  אל הספר
מוסד ביאליק