פרק ג הרקע הלשוני בתקופה המכוננת בהתפתחות הזמר

תיאור מאפייניו הלשוניים של קורפוס טקסטים מחייב השוואה של קווי הלשון שבו לתכונות המערכת הלשונית שעל רקעה נוצר . תוצאות ההשוואה עשויות להיות מושפעות לא רק מתכונות הקורפוס הנבדק אלא גם מתכונות צורת הלשון שעמה הוא מעומת ' , ועל כן יש לבססה על מה שנחשב שימוש הלשון הניטרלי בשפה . השוואה לשימושי לשון מסומנים — שהיקרותם מצטמצמת לנסיבות ספציפיות , לסוג מסוים של טקסטים או לקבוצת דוברים מוגדרת — תפיק תיאור חלקי ומוטה , ואילו השוואה אל מה שנתפס כשימוש הלשון הניטרלי תביא לידי תיאור מקיף ומאוזן יותר של מאפייניו הלשוניים של 2 הקורפוס הנבדק . הקושי לקבוע מהו שימוש הלשון הניטרלי נובע מכך שמעמדן של צורות לשון בקרב קהילות דוברים אינו מותנה בתכונותיהן הבלשניות , אלא בהבחנות 3 חברתיות ביסודן . הבחנות אלו עשויות להשתנות עם הזמן , ואף באותו פרק זמן עשויים להיות הבדלים בהערכותיהן של קבוצות דוברים שונות מהו שימוש לשון ניטרלי ומהו שימוש לשון מסומן . קהילות לשוניות נבדלות אלו מאלו במידת חוסר ההסכמה השוררת בקרבן בשאלה זו , אך בתקופות שחלים 1 אנקוויסט תש"ן : . x 2 ראו במפורט פרק 1 אצל קריסטל ודייוי , . 1969 במחקרי...  אל הספר
מוסד ביאליק