הערות

הערות לפרק ב Robert W . Tucker and David C . Hendrickson , "Thomas Jefferson . W . 1 American Foreign Policy . " Foreign Affairs 69 : 2 ( Spring 1990 ) . p . 148 ( להלן "תומס ג ' פרסון . (" Thomas G . Patterson . J . Garry Clifford . and Kenneth J . Hagan , American . 2 Foreign Policy : A History ( Lexington , Mass .: Heath , 1977 ) , p . 60 ( להלן מדיניות החוץ האמריקנית . ( . 3 טאקר והנדריקסון , "תומס ג ' פרסון , " עמ י , 140 מצוטט מתוך Letters and Other . Writingsof James Madison ( Philadel phia : Lippincott . 1865 ) . vol . iv . pp . 49 1 492 ' ג . 4 יימס מונרו , מצוטט בתוך William A . Williams . ed .. The Shapingof American Diplomacy ( Chicago : Rand McNally . 1956 ) . vol . i . p . 122 ( להלן עיצוב הדיפלומטיה האמריקנית . ( . 5 נאום הפרידה של ג ' ורג ' ושינגטון , 17 בספטמבר , , 1796 הודפס מחדש Senate ^ Document no . 3 , 102 nd Cong ., 1 st sess . ( Washington . D . C .: U . S . Government . Printing Office , 1991 ) . p . 24 . 6 מכתבו של ג ' פרסון למאדאם הדוכסית מאוויל , 2 באפריל , ...  אל הספר
הוצאת שלם