הגדולים הכוחות של המתמדת שאיפתם את ולרסן חוץ כלפי צרפת של התקדמותה את " לבלום " כדי ' הגדולה הברית ' את הקים ‭3,‬ ה־ ויליאם , אנגליה מלך - העשרים ובמאה השמונה־עשרה במאה בלימה. ברית־המועצות של התפשטותה את לעצור כדי בריתות של מערכת העשרים המאה של החמישים ת בשנו ארצות־הברית בנתה לכך בדומה להתפשטות .