החלשות שכנותיהן חשבון על להתפשט הפיתוי . במעלה הראשונות הצבאיות המעצמות של בגבולותיהן שלטוני ריק של כיסים יצרו ‭) 919 ו (‬ ורסאי הסכם והן ‭) 1648 (‬ וסטפליה שלום הן - שלטוני ריק. היטלר שבשלטון וגרמניה ו 4 ה־ לואי של צרפת , עוצמה בעלות למדינות מדיי גדול היה