הערות

מבוא Harry F . Harlow , Margaret Kuenne Harlow and Donald R . . 1 Meyer , “ Learning Motivated by a Manipulation Drive , “ Journal . of Experimental Psychology 40 ( 1950 ) : 231 . 2 שם , . 234-233 Harry F . Harlow , “ Motivation as a Factor in the Acquisition of . 3 New Responses , “ In Current Theory and Research on Motivation , . ( Lincoln : University of Nebraska Press , 1953 ) , 46 . 4 הארלו נעשה , בכמה מובנים , לחלק מהממסד . הוא זכה במדליה הלאומית למדעים ומונה לנשיא האגודה הפסיכולוגית האמריקנית . למידע נוסף על חייו המרתקים של הארלו , עיינו בספרים של דבורה בלום , ניסויים באהבה ( חמד , ( 2005 וב Jim Ottaviani & Dylan Meconis , Wire Mothers : Harry Harlow and the Science of Love ( Ann Arbor , . Mich .: G . T . Labs , 2007 ) Edward L . Deci , “ Effects of Externally Mediated Rewards . 5 on Intrinsic Motivation , “ Journal of Personality and Social . Psychology 18 ( 1971 ) : 114 Edward L . Deci , “ Intrinsic Motivation , Extrinsic Reinforcement , . 6 and Inequity , “ Journal of Person...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ