הערות

מבוא . Raiffa , H . ) 1968 ( . Decision Analysis . Addison-Wesley 1 Kahneman , D ., & Tversky , A . ) 1979 ( . “ Prospect theory" . Econometrica 47 , pp . 2 . 263-290 פרק ראשון Oppenheimer , D . M ., & Monin , B . ) 2009 ( . “ The retrospective gambler’s fallacy : 3 Unlikely events , constructing the past , and multiple universes" . Judgment and . Decision Making 4 , pp . 326-334 Gilovich , T ., Vallone , R ., & Tversky , A . ) 1985 ( . “ The hot hand in basketball : On 4 . the misperception of random sequences" . Cognitive Psychology 17 , pp . 295-314 5 פלק , ר . . ( 1975 ) תפיסת אקראיות , עבודת דוקטורט . האוניברסיטה העברית . 6 רסטאק , ר . . ( 2007 ) המוח העירום : כיצד משנה התפתחות חברת המוח את חיינו , תרגום יהודית בר לב , אריה ניר . Zlatman , G . ) 2003 ( . How customers think : Essential insights into the mind of the 7 . market , Harvard Business School Press  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ