מפתח המונחים ומילון

אוטומורפיזם automorphism , aBT 0 M 0 p 4 > H 3 M ... 70 ... — אוניטרי unitary automorphism , yHHTapHbiii aBT 0 M 0 p ( j ) H 3 M ... 212 ... — יסודי elementary automorphism , sjieMeHTapHbifi aBT 0 M 0 p < j ) H 3 M ... 70 ... אורתונורמלי orthonormal , opTOHopMajibHbiH ... 192 ... אופיין characteristic , xapaicrepHCTHKa ... 17 ... אי-פריק indecomposable , Hepa 3 J 105 KHMb 1 H ... 24 ... אי-שוויון הדמר Hadamard inequality , HepaBeHCTBo Aaaiviapa ... 190 ... — המשולש triangle inequality , HepaBeHCTBo TpeyrojibHHica ... 185 ... — מינקובסקי Minkowski inequality , HepaBeHCTBo MHHKOBCKOFO ... 182 ... Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky inequality , ... 181 ... ^ on ^ ii ^ -iiw ^ vyip — HepaBeHCTBo KouiH-IllBapua-ByHaKOBCKoro איבר אדיש neutral element , HeHTpanbHtiH aneMeHT ... 14 , 25 , 68 ... — הפכי inverse element , 06 paTHb 1 H aneMem ... 14 ... — נגדי negative element , npoTHBonojioHCHbiH MeMeHT ... 14 , 25 , 68 ... איזומורפיזס isomorphism , H 3 OMOP 4 > H 3 M ... 60 ... איחוד union , oetcuHHeHii...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ