סעיף 5. שימוש בדיפרנציאל בחישובים קירוביים

תהי נתונה פונקציה z = f ( x , y ) הדיפרנציאבילית בתחום . B אם ידוע ערך שלה בנקודה e B ' M o ^ o ' o יי 2 ^^ |! ' את ' גיכה בנ 7 וידה סמוכה £ B ' > 1 ^ 1 ' 1 אזי נית vnrwvh ' בדיפרנציאל : נסמן Ax = x x , Ay = r j -X r 0 0 אזי התוספת של הפונקציה בנקודה שווה ל- DK הנקודות , jm np M , M j אזי המרחק ביניהן p קטן ו- 0 ( p ) עוד יותר קטן . לכן ניתן לעבור מהשיוויון המדוייק ( 3 ) לשיוויון קירובי J \ QKW ) r \ 20 \ t nn 19 y 31 !) nN A » n : inyn לאפס ) כאשר M * M l 0 תרגיל : חשב קירוב של המספר . ( 0 . 98 ) ו " 03 y פתרון : נתבונן בפונקציה . z = x המספר המבוקש הוא ערך פונקציה זו ב נקודה . 1 ^( 0 . 98 , 103 ) נקח בתור הנקודה H את הנקודה , M ( 1 , 1 ) Q Q שבה ערך הפונקציה שווה . 1-ל נשתמש בנוסחה (*) באשר  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ