סעיף 1. רציפות הפונקציות בשני משתנים

a CUUID ULLU UQ Z = JX ) X '( GUdXtU CUUU . UUt w ) B ' q ( 3 a ccduu LKIGU 2 = ) j xX '( ' uGicdXct = UVLLU םא -4- B X ^ -q w ) B '( q zzdim ' ^ LX GUdXtU ' L ' NUIIU a ^^ rat םא iau , tu UcU . ct & 1 \ u GL QUZHc Q UlltHt '• 11 LU 41 UC LVLLU Q Xcli ^ liGlC ) I X ) X ' ( t- B ) '( q CXflL ? dtt U , fl £ , ^ UVCl ) Z 11 tCiillU U LL (/^ flUU ' UXL , ^ \ rtl U ) 4 UGLCdX £ •' UVLLL llLU ^ C ^ tC LXcGU N (' L ND tUULa GU L LK Z = ) j x X ' ( ' GLCdXcL 'L . UUIQ ' L ^ Xl cQ ^ LLVt , / CCIC / C UGLCdXiU LXcGLU ' L Nil UtiLL , ULV 14 : E E X A ) j X ' XC = - ^ - tULNi UiN flCU ' \ 1 M . 1 \ , 1 GLfl UiflU ' L , CCZ UIITLLU UGUllXtU : L 1 GUL : ' LXiGl ' liGUilXil NULIU UCiULIU ) QtlUdti CI 1 N I UfNt ( ' 4 X . I-1 GI N כלומר , הפונקציה רציפה בכל תחום ההגדרה עולה . נציין שבמקרה זה הראשית היא נ . קו 7 ת אי-רציפרת סליקה , דהיינו , ניתן להגדיר את הפונקציה בנקודה זאת כך , שהיא תהיה רציפה בה . ואמנם , תרגיל : חקור את רציפות הפונקציה  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ