היבטים חדשים בהוראה מתקנת

o ' -iu גיר י יס הוצאת דקל- פרקומים אקדמ"ם ן-עו"בדה ! הםפר"ם הנו 0 א שם הספר המחבר / ים כלכלה םכל » לכלכלה אי , ב יאיר זימון ( מהדורה ( II כלכלה כלכלת c < c < 1 י . זימון - נ . קירר 1 תורת הטהיריס אי , כי * א , הראל , י - זימון סוציולוגיה טב 7 א לשיטלל ! קהקר גירלס קימן סוציולוגיה טיטרת ח"ה 7 ק 5 ipno י"א קראוס - ק , מילר - ג . ר מדע תמדקנה השוק תאיילפי ה & 0 רתף * צבי גנור מדע המדינה החנרד' ד"נינלאזטית נהת 3 תחלתה מרירן מושקט ק 1 יי יסוד כטש ' 01 K 3 ' J < 7 1 ג 3 לקון טנלא 1 ע 7 ט ^ הלקלז אליהו אראל ל « ון ט ^ רנלת מליס כספרלת * עדנה אפק אמנות ה 1 י 3 י » האטנותי גדעון moy פילוסופיה ללגלקר- ' « ב' * אלכס בלום * אלקטרוניקה תכך לוגי 7 ? ת 0 ם ומחשביס לסלילת np'j 7 jup >« 3 ספרתית נתנאל פלס מדעי הניהול גיהלל ד ^^ לד יעקב קדם מדעי הניהול ניהרל ל ^ קיללק * ? j , ' H גי וליאן סימון  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ