תרגילים

אי 'נייר , « נ יו ; 1 בכל הרוגמאווד למטרות שהובאו לעיל . ציין כל דוגמאי שלפ-י דעתך אינה תיאמת את תת-המחלקה כפי שהובא שם . נמ .. ^ 7 פ . ^ נליר בכל הההגמאות . לפר-יטק-מי בחןל שהובאו . לעיל . הערך כל פריט .-. ? by , ; ידיי כך שתנסה : להשיב : על השאלה : "תלמיד העונה נכגבו * ע » 0 פ ;& ט זה ., האם אמנם 5 על . יו- לדעת . ברמה זו של תת מחלקה הנזכרת :- ; " ? צי 1 ' > ל כל : פריט שלדעתך כדי לענות עליו יש צורך בי < ךיער : £ ע-. * פ ^ תת- מחלקו * אחרוג מכפי שצו י יו שם . נמק . ג ,. בהה itanbv נושאימ לימוהי'יים ^ כלשהם . ; ציין את הכיתות להן בו 1 ע' ים ? בגשאים : אלה , חבה ^ תי מטרות הוראה התנהגותיות לכל אחדי מתבו ! י *< ש ? ם האלוז בקטגורית "ידע . " ציין ? איזךו "^ ידע : " ( על * פ -י : ביי רנר של בלום ) יידרש בכל מטרה . ה , הש ; ג : שאל ; ול ' > מ- ? 1 בחף ( בבי 0-ת . פה שאלוך בחינת בגרות וכיו"ב ) . י מצ * 0 פגי , א ^ תפריטים הדורשקםז ידע , לדעתך , העתק אותם וציין בכל . אחה מהם איזה "ידע 0 ;" לפ ; י בלום . ( נדרש . נמק .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ