5. אי תלות של מאורעות

בסעיף הקודם הבחנו בין הסתברות אפריורית והסתברות אפוסטריורית של מאורע נתון . ב יתר פירוט - בהינתן שני מאורעות B - ו A במרחב הסתברות , הבחנו בין ההסתברות האפריורית של , P ( A ) , A לבין ההסתברות האפוסטריורית של , A נאשר ידוע B - 0 קרה , . P ( A | B ) שתי הסתברויות אלו שונות בדרך כלל זו מזו , אולם ישנם מקרים בהם שתי ההסתברויות שוות . למשל , בהטלה אחת של קוביה , אם B - ו A הם המאורעות : A = { 2 , 4 , 6 } B = { 1 , 2 } אזי P ( A ) - 1 / 2 וכן גם . P ( A | B ) = 1 / 2 כלומר , במקרה זה האינפורמציה הנוספת B- ' קרה אינה משנה את ההסתברות שאנו מייחסים לכך ש A - קורה . במקרה כזה היינו נ וטים לומר ש A" - לא תלוי ב . "B - כלומר , היינו אומרים ש A - לא תלוי ב B - אם : P ( A | B ) = P ( A ) אם נשתמש בהגדרת ההסתברות המותנה , הרי שוויון זה פירושו : P ( A"B ) . yP ( A ) p ( B ) \*) או : P ( A B ) = P ( A ) P ( B )  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ