4. נוסחת בייס

יהיו ^/ '^ 2 A ייאיייגיי 1 ז י בזוגות ובעלי הסתברויות וו חיוביות , כך v . B ' ? p . U A . = n מאורע כך . v i = 1 , P ( B ) > 0 אזי : P ( B | A . ) P ( A . ) P ( A . | B ) = — J * - J = 1 , 2 ,..., n 1 P ( B | A . ) P ( A . ) nn 31 n על סמך נ וסחת ההסתברות השלימה : P ( B ) = 1 PCBlAOPfA ^ i = 1 P ( A . B ) P ( A . n B ) P ( A | B ) = ^ = — * j P ( B ) E PCBIAJPCA ^ i = 1 אבל לפי נוסחת הכפל , P ( A . n B ) = P ( B | A . ) P ( A ) לכן : J J i P ( B | A . ) P ( A . ) P ( j l > = — J J z P ( B | A ) P ( A . ) 1 = 1 י 1 התנאי P ( B ) = z P ( B | A ) P ( A ) > 0 מבטיח שההסתברות i i האפוסטריורית של , A . דהיינו , P ( A . | B ) תהיה מוגדרת J J היטב .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ