תוכן העניינים

עמוד מסי פרק אי : קב וצות ו . מושג הקבוצה 1 . 2 יחסים בין קבוצות 2 . 3 פעולות בין קבוצות תרגילים פרק בי : קומבינטוריקה ו . עיקרון הכפל cr . 2 מדגמים סדורים 4 . 3 מדגמים לא סדורים 16 . 4 שימושים 18 . 5 נוסחת סטירלינג 24 תרגילים 30 פרק גי : מרחבי הסתברות . 1 מרכיבי בעיה הסתבר ותית 32 . 2 מרחב הסתברות 40 תרגילים 47 פרק די ; מרחבי הסתברות סימטריים ו . מרחבים אלמנטריים וסימטריים 49 . 2 דוגמאות 50 . 3 הסתברות איחוד מאורעות 64 תרגילים 68 פרק הי ; הסתברות מותנה . 1 המושג "הסתברות מותנה" 71 . 2 נוסחת הכפל 75 . 3 נ וסחת ההסתברות השלמה 77 . 4 נוסחת בייס 78  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ