מבוא לתורת ההסתברות

וצאת 1 קל O » D 1 PN wowio - ובויבזרנ ו הספרים wo M \ 17 \ הספר המחבר / ים כלכלה מבר * לכלכלה , ' H ב י יאיר זימון ( מהדורה { 11 כלכלה כלכלת הקליטה י . זימון - נ . קידר כלכלה ל / לרת ריטחיריט *' 2 , 'K א , הראל - י , זימון סוציולוגיה טבלא ל $ יטר 1 ז מתקר * ירלס קיםן סוציולוגיה קי ^ לל ; לגחקר 5 מדה " ח " יא קראוס - ס , מילר - נ . רו מדע המדינה י » 1 לק fjJJlPDii « rflP * צבי גבור מדע המדינה החנרה - nJ 17 nn 3 ^ n 3 n'DTN ^ jTjn בורי ון מושקט קלוי יקלד בטשטט הנינלאיקי  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ