משימה קבוצתית 3 - בנק רעיונות כיתתי

רצי ^ ל התלמידים קיבלו העשרה מעמיקה בנושאים רבים : חוויית העלייה , צבע ושונות , דעות קד 1 מ 1 ת וגזענות - כולם נושאים המעוררים אמפתיה והזדהות , ומייצרים תחושה של אחריות מוסרית משותפת . כעת הגיע הזמן לעשות מעשה המבטא את התחושות האלה , הזדמטת לצקת תוכ 1 למושג של אזרח 1 ת משותפת פעילה . כיצד אט ערבים זה לזה ? איך מתבטאת , בעולם התלמידים , היכולת להשפיע מבחינה חברתית ? היכולת להגיב לאי צדק , לקחת יוזמה , לתקן עוול ? בנק הרעיונות הכיתתי נועד לאפשר לתלמידים להציע הצעות מעשיות לפעילות כיתתית , בתחום בית הספר או מחוצה לו . כמובן שהצו 1 ת החינוכי יכול לכוון את התלמידים , לפי היכר 1 תכם את התלמידים 1 את המגבל 1 ת הק"מות בשטח . הרעיונות אינם חייבים להיות גדולים ומורכבים , העיקר שיהיו ישימים ויאפשרו השתתפות רחבה של כלל התלמידים . חשוב שהתלמידים יתעדו את עשייתם . מטר 1 ת א . לקיחת אחריות ק 1 לקטיבית . ב . מע 1 רב 1 ת חברתית . ג . העצמת התלמידים . ד . יצירת מודעות למושג של אזרחות משותפת פעילה . jwnjn למוהים למשימה : pjn ו עי 1 טת כיתתי . 1 עזרו לתלמידים להעלות רעיונות יצירתיים לפעילות אפשרית . . 2 ס...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר