פרק ה': אזרחות משותפת פעילה (משימות קבוצתיות)

מב . ) ה הסרק הקדמה לפרק פרק זה מציג רעיונות והצעות למשימ 1 ת ולתרגילים קבוצתיים בכיתה 1 בבית הספר . המשימות המ 1 צע 1 ת טעדו לעידוד פעילויות לק 1 ד' ם האזרחות המש 1 תפת והרחבת מרחבי ההסכמה . במסגרתן התלמידים נדרשים להעמיק בערכי יסוד המקדמים הבנה הדדית ותפיסה הוגנת של החיים . אלה הן משימות המחפש 1 ת אחר המש 1 תף , 1 לא נשאר 1 ת בגדר המוכר לי בתרבות ובחוויה הייחודית שלי . באמצעותן התלמידים מתבקשים לקיים דיאלוג אחד עם השני , עם סביבתם כגון עם אנשי צ 11 ת בבית הספר , עם הוריהם 1 עם קהיל 1 תיהם . מטרות א . מתן הזדמטת לתלמידים לפעיל 1 ת משותפת להכרת זהותם האישית והקבוצתית , רבת הפנים והמשתנה . ב . היכר 1 ת והבנה מעמיקה בין כלל התלמידים , לשם קידום קבלת האחר 1 כיב 1 ד השעה . ג . לתת תוקף מעשי למושג של אזרחות משותפת , לעורר בקרב התלמידים תחושת אחריות מוסרית לנעשה סביבם . הנחיות למורים לפניכם מספר רעיונות להפעלה קבוצתית של הכיתה . בהמשך לכלל הסוגיות שנידונו בפרקים הק 1 דמים אתם מוזמנים לבחור מתוך הרעיוטת המוצעים ולתרגל עם התלמידים הלכה למעשה . הבחירה תיעשה בהתאם למ 1 כנ 1 ת 1 לרמה הכללית של הכ...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר