שיעור 3 - "בנו של צייד האריות": הוגנות ונגישות

העמקה בנושאם : גזעטת , דעות קדומות , 0 טה <» תטע ! ים שיע 1 ר כפול רציוןל לפניכם סיפור אמיתי הממחיש את מל 1 א המשמע 1 ת של המושגים גזענות , דעות קדומ 1 ת , סטריאוטיפים , אחריות מ 1 סרית והוגנות . דרך הסיפור ביםלתכם להביא את התלמידים להבנה עמוקה של הנ 1 שא , תוך כדי מתן אפשרות להמחיז את הסיפור או להכין תערוכה המסכמת את הנושא . מע 1 רבות התלמידים בעשייה תחזק אותם 1 תנצור בלבם את המושגים 1 משמע 1 תם 1 , את אחרי 1 תם כאזרחים פעילים למנוע מקרים תמים . מטרות א . הכרת המ 1 שגים 1 הבנתם ברמה עמוקה . ב . מע 1 רבות התלמידים בעשייה חינוכית למניעת דעות קדומות וסטריאוטיפים . ג . חיזוק הדימוי העצמי של התלמידים שישתתפו בפעיל . ת 1 ה . > חיות למורים א . קראו בכיתה את הקטע מתוך "בנו של צייד האריות , " והדגישו בפני התלמידים שמדובר במקרה אמיתי . ב . בקשו מהתלמידים לזה 1 ת את בעלי העמדה הסטריאוטיפית , את בעלי הדעות הקד 1 ת 1 מ 1 את הגזען בסיפור . שימ 1 לב : ההבחטת הן חשובות - אה 1 ד שקיבל את אהר 1 ן לעבודה היה אדם ללא דע 1 ת קדומ 1 ת , הוא סמך על אהרון מלכתחילה והאמין ביכולותיו . שאר העובדים התייחסו אליו ...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר