פרק ג': מניעת גזענות ודעות קדומות

מב . ) ה הפרק הקדמה לפרק ת 1 פע 1 ת של גזעב 1 ת כתוצאה מחשיבה סטריא 1 סי 9 ית 1 דע 1 ת קד nv / nna / 7 > / n n ת 1 מ 1 האנ / שית , א 1 לם התעלמ 1 ת מהן וחוסר התייחסות מגבירים את התופעה , והדרך היעילה למניעה היא העיסוק בכך באופן מושכל . נושא זה עולה כמעט בכל מקום : בבית , בשכונה , באמצעי התקשורת , בבית הספר וכו י והילדים חשופים למסרים המסוכנים ללא שום בקרה . שיח הקיפוח העדתי ואמירות של גזענות נגד עולים ואנשים שונים מגיעים אל הילדים ומשפיעים על תפיסת עולמם , על התנהלותם מ 1 ל המערכת , על ציפי 1 תיהם מעצמם 1 על נכונותם להציב מטר 1 ת 1 להשקיע מאמצים כדי להשיג אותן . ילדים י 1 צאי אתיופיה מתקשים במי 1 חד להתמה ד עם הנושאים הני'ל , 1 לחלקם אין ערוצי תקש 1 רת ט 1 בים לשיחה פת 1 חה עם הוריהם כדי לחל 1 ק עמם את חתיותיהם . הם מנסים להתמודד באופן עצמאי עם הקשיים הרגשיים 1 חש 1 פים מאוד למסרים השליליים של שיח הקיפ 1 ח , המאשים את מצבם במ 1 צאם . העיסוק בנושא של גזענות , דעות קד 1 מ 1 ת וסטריאוטיפים במסגרת פרק זה מטרתו להעביר מסר חזק של קבלה , עידוד והתגברות . כמ 1 כן , עצם העלאת המ 1 דע 1 ת ברמה ה...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר