גוונים של שייכות

תבטת חיט 0 ת למ 1 ים י בבתי ]^^ " 1 DQ לטים תלמ « ר 1 ת ותלמידים n'Di ^ k 1 KXP slifiung daut ? ch-1 sraelisches zukunft קיו פורום ! 1 nun גוונים של ש"בות תגגית חיובית למורים בבת & 0 1 ר הק 1 לטגם תלמי'תת ותלמי רים « וצ < וי »< תיו & ית יוזמ התכנית : בעמי שמואל ; מנברו שמעון ; מרחבים , המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל ניהול הסיתוח : מרחבים , המכון לקידום אורחות משותפת בישראל ליוו' וייעוץ מקצועי : הצוות הדידקטי בע"מ ועדת היגוי : מי'ק פרשקר - מייסד ומנכ " ל מכו ] מרחבים אסחי הל 9 רי ] - סמבכ"ל לחינוך , מכון מרחבים מיכל לבני - רכזת פעילות במכון מרחבים נעמ שמ 1 אל מנברו שמע 1 ן  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר