הערות למבוא

Freud , S ., Mourning and Melancholia , in : The Complete Psychological . 1 Works of S . Freud , Standard Ed . Vol . 14 Hogarth Press , London . . 2 בחיבור זה ייוחד הדיבור לשאלת האבל המתרחש כתגובה למותו של אדם אהוב , בדרך כלל בתוך המשפחה הגרעינית . אולם יש גם דוגמות של אובדן מסוג אחר , ובעיקר היעלמות של אדם יקר , אף אם לא מת . בהקשר זה יש חיבורים בעלי אופי כללי ;( Kubler-Ross E . 1969 ) חיבורים בעלי אוריינטאציה מחקרית בתוך גבולות המשפחה ( כגון ;( Pincus , L . 1974 חיבורים המדגישים את זיקתם ההדדית של המשתתפים בסיטואציית האבל ואת גיל המתאבל ( כגון 1 r n : rn ;( Raphael , B ., 1983 בעלי אופי אנתרופולוגי ובין תרבותי ( כגון Rosenblatt P . C ., Walsh R ., Jackson A ., 1976 ; Palgi P . & Abramovitch H ., ( 1984 7 av 7 זה הוא בעל אופי כללי אבל הוא מייחד את הדיבור לאבל בהקשר של , ( Bowlby , 1969 ; Raphael , 1983 ) "Primary attachment " דהיינו אבל בעקבות מות אדם קרוב מאד . ור' רפאל ( שם ( 6 : לעניין הערך שבהבחנה בין קשרים ראשוניים לקשרים אחרים , בעלי טווח חברתי רחב יותר . . 3 פרויד , שם , מציי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד