ציפורה ובניה אריה ועמנואל לאחר חזרתמ מרוסיה לבית אביגדור כפלונמק, ‭.1922‬ באמצע: בעקבות מכתבו של דוד בן גוריון, ציפורה עולה עם אריה לארץ ישראל