ילדיו של אביגדור גרץ בפלונםק למעלה: אברהם גרין,האח הבכור למטה, מימין לשמאל: מיכאל, דוד, ציפורה, רבקה