בגוף ראשון רבים

עמידה הגני אריה בן גוריון , חייו ופועלו בגוף ראשון רבים בגוף ראשון רבים אריה בךגוריון , חייו ופעלו  אל הספר
הקיבוץ המאוחד