פרק שישי: סיכום חלק ראשון

גישתו הפרשנית הלכתית של ברקוביץ בפרקי החלק הראשון של הספר עסקנו במקורות שהביא ברקוביץ מספרות חז"ל ומהרמב"ם במטרה להציג גישות מוסריות ואנושיות בעולם ההלכה . אף שמקורות אלה שימשו כאמצעים להמחשת תפיסותיו של ברקוביץ , עדיין אין בכך כדי להציג תמונה מלאה וכוללת של הדרך שעל פיה יש להתמודד עם סוגיות הלכתיות המציגות דילמות מוסריות . כסיכום לחלק זה של "אבני בניין" נציג את פרשנותו המקורית של ברקוביץ לסוגיה המתארת דינמיקה הלכתית הנוצרת על רקע התנגשות בין דרישה הלכתית פורמלית לבין מציאות חברתית כלכלית עגומה . ברקוביץ הביא בספריו דוגמאות להתחשבות ההלכה במצב הכלכלי של האדם והחברה היהודית . הנימוקים שמוזכרים בהקשר לכך הם : " שעת הדחק , " "הפסד מרובה" או "כדי חייו , " שמשמעו פרנסה מכובדת המאפשרת קיום חומרי סביר . דומה שביטויי התחשבות אלו נגזרים מעיקרון על המבוטא במשפט : "התורה חסה על ממונם של ישראל . " בשם עיקרון זה הקלו פוסקים בדינים מסוימים בתחומים כמו כשרות , טומאה וטהרה , הוצאות כספיות לדבר מצווה ועוד . ברקוביץ הציג בכתביו את המאמצים שהושקעו בהקלת העול הכלכלי הנובע מקיום הדרישות של ההלכה . כמו כן ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד