9.5 התפלגות נורמאלית שאינה סטנדרטית

עד כה טיפלנו במשתנה מקרי נורמאלי סטנדרטי - משתנה נורמאלי בעל תוחלת 0 וסטיית תקן . 1 למדנו איך להשתמש בטבלת ההתפלגות המצטברת של משתנה נורמאלי סטנדרטי לצורך חישוב הסתברויות . נסמן ב- X את המשתנה הנורמאלי הכללי . נסמן את תוחלתו ב- › ואת סטיית התקן שלו ב- . o , X ~ N (› , o ) כאשר .- › < › < › , o › 0 קיימים אינסוף משתנים מקריים נורמאלים ( ביניהם הסטנדרטי , ( אולם קיימת רק טבלת התפלגות מצטברת אחת - זו שלמדנו עבור המשתנה הסטנדרטי . בבואנו לחשב הסתברויות עבור משתנה מקרי נורמאלי כללי , נרצה להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית . בכדי להשתמש בה , נצטרך לפני כן לבצע פעולה חשבונית , הנקראת פעולת הנרמול ( או פעולת התקנון ) באמצעותה נהפוך את המשתנה הנורמאלי הכללי למשתנה נורמאלי סטנדרטי . פעולת הנרמול ( תקנון ) כאמור על מנת שנוכל לחשב הסתברויות עבור משתנים מקריים נורמאלים שאינם סטנדרטים נצטרך לבצע תחילה את פעולת הנרמול / תקנון . ( Normalization ) פעולה זו תהפוך משתנה מקרי נורמאלי שאינו סטנדרטי למשתנה מקרי נורמאלי סטנדרטי . יהי X משתנה נורמאלי כללי . X ~ N (› , o ) - בכדי להפוך את X למשתנה נורמ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ