2.4 שאלות חזרה לפרק 2

שאלה : 1 מטילים מטבע הוגן עד אשר מתקבלת במטבע תוצאה הזהה לתוצאת ההטלה הראשונה . א . רשמו את מרחב המדגם של הניסוי . ב . יהי המאורע - A המטבע הוטל לכל היותר 3 פעמים . הציגו את מאורע . A ג . יהי המאורע - B המטבע הוטל בדיוק 5 פעמים וברוב ההטלות התקבל "עץ . " הציגו מאורע זה . שאלה : 2 בבחינה הפסיכומטרית טווח הציונים הינו בין 200 לבין . 800 נגדיר את המאורעות הבאים : - A ציון הנמוך או שווה . 580-ל - B ציון של 700 לפחות . - C ציון שבין 420 ( כולל ) לבין 730 ( כולל . ( הגדירו מילולית ורשמו בצורה מתמטית את המאורעות הבאים : א . . A › B ב . . B › C ג . . A ד . . A › C ה . . A › B ו . . A › B › C ז . . A › B › C ח . . A › B ט . . ( A › B )› C י . . B › ( A › C )  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ